لوستر شاخه ای به آن دسته از لوستر های گفته میشود که به صورت شاخه ای و مجذا هستن و به صورت شاخه چوبی-شاخه کریستالی-شاخه برنزی

تصحیح جستجو