نصب برق لوستر چوبى

وصل كردن برق لوستر چوبى  به برق ساختمان

وسایل لازم برای نصب لوستر

فازمتر-سیم چین - چسب برق  

                                                 

سيم هايى كه از سقف براى نصب لوستر بيرون آماده احتمالا با سيم سه رشته سيم است اين حركت به اين دليل است كه لوستر را به صورت دو پل روشن و خاموش  كردچون بيشتر لوستر هاى چوبى به صورت دو پل  مى باشد 

پس سه سيمى كه در لوستر قرار دارد دو تاى آن فاز بوده و سومى نول بوده كه مى توان با فامتر آنها را مشخص كرد و اگر از لوستر شما دو رشته سيم خارج شده پس لوستر  از نوع تك پول مي باشد

كه فقط بايد آن يك رشته فاز و يك رشته نول وصل كرد و يكى از فازها به كار گرفته نمى شود ولى آن را قطع نكنيد چون روزى بكار مى آيد 

بعد از اتمام اين مراحل با چسب برق هر كدام را جداگانه عايق كنيد كه هيچ اتصالى بوجود نيايد