021 - 65536452 09129280199
0
021 - 65524479 09129280199
×

حراج
لوستر شاخه ای مدرن تاج
6,300,000تومان
شروع تخفیف: 1403-4-27
پایان تخفیف: 1403-5-8
6,500,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصولقابل تنظیم ارتفاع و نصب از 70 الی 100 سانتی متر با کاهش یا افزایش زنجیر محص.....

حراج
لوستر شاخه عصایی شیدخور
4,500,000تومان
شروع تخفیف: 1403-4-27
پایان تخفیف: 1403-5-10
4,650,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصولقابل تنظیم ارتفاع و نصب از 80 الی 150 سانتی متر با کاهش یا افزایش زنجیر محص.....

حراج
لوستر شاخه پروفیل دوشی 16 شعله
5,200,000تومان
شروع تخفیف: 1403-4-27
پایان تخفیف: 1403-5-9
5,500,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصولقابل تنظیم ارتفاع و نصب از 70 الی 100 سانتی متر با کاهش یا افزایش زنجیر محص.....